Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

30/03/2022

Ngày 28/3/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có 4 Chương, 14 Điều, như sau:

- Chương I: Quy định chung; (Điều 1 đến Điều 3).

- Chương II: Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; (Điều 4 đến Điều 7).

Cụ thể: Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

3. Phương thức chi trả: Hằng tháng.

- Chương III: Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động; (Điều 8 đến Điều 11).

Cụ thể: Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

3. Phương thức chi trả: Hằng tháng.

-  Chương IV: Tổ chức thực hiện và Điều khoản thi hành; (Điều 12, Điều 14).

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 28/3/2022.

Kiên Quyết –Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: