Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

18/01/2021

Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Nghị định 152 có 4 Chương, 30 Điều, như sau:

- Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1 đến Điều 3);

- Chương II: CHẤP THUẬN NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI; NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG; CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (Điều 4 đến Điều 21);

- Chương III: TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (Điều 22 đến Điều 28);

- Chương IV: TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM  (Điều 29, Điều 30).

   Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Nội dung chi tiết của Nghị định 152/2020/NĐ-CP được đăng tải dưới đây.

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: