Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

03/12/2020

Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng áp dụng quy định này là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; các đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; các tổ chức đấu giá và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo quy định, quỹ đất được sử dụng đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm các quỹ đất quy định tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo các quy định tại Khoản 1 Điều, 119, Luật Đất đai năm 2013. Đối với các trường hợp quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở tại đô thị, nông thôn (không thuộc dự án khu đô thị mới, khu nhà ở) ngoài điều kiện quy định  thì chỉ được tổ chức đấu giá sau khi đã hoàn thiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt như: đường, điện, công trình thoát nước và công trình cấp nước (nếu có).

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện như: thuộc đối tượng Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Luật Đất đai năm 2013. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 1, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá gồm các trường hợp theo quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các trường hợp không đảm bảo các quy định tại Khoản 2, Điều 119, Luật Đất đai năm 2013.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020 và thay thế Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND tỉnh “Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất đê giao đất có thu tiền sử dụng đắt hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ” và Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 20/07/2012 của UBND tỉnh “Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc".

 

Thu Nga Phòng Quản lý Doanh nghiệp 

Các tin đã đưa ngày: