Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động năm 2019

11/04/2019

Ngày 05/4/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động năm 2019 cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

Đến dự hội nghị, có gần 200 đại biểu của hơn 150 doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung của hội nghị tập trung vào tuyên truyền, phổ biến những quy định mới của pháp luật về lao động như:

- Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động.

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế;

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Qua buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã hướng dẫn doanh nghiệp các quy định mới, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức thực hiện pháp luật cho các doanh nghiệp; ổn định quạn hệ lao động và tình hình lao động tại các doanh nghiệp; đồng thời bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp.

Qua buổi làm việc, các doanh nghiệp cũng đánh giá cao sự hỗ trơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, đã kịp thời tổ chức buổi hội thảo, hướng dẫn và cung cấp các tài liệu pháp luật mới,để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với các quy định mới của pháp luật, và tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn, và thực hiện tốt hơn quy định của nhà nước trong quá trình hoạt động.

Phòng Quản lý lao động

 

Các tin đã đưa ngày: