Triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

22/11/2018

 (BQLKCN) – Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 9125/KH-UBND về Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh  Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 9125/KH-UBND, ngày 19/11/2018 về Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong tầng lớp thanh niên, thiếu niên, học sinh và sinh viên; chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, xây dựng con người có tri thức, có văn hóa để thích nghi với sự phát triển của xã hội hiện đại nói chung và sự phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục nói riêng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể đến năm 2020, phấn đấu 85% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức phù hợp phục vụ nhu cầu nghiên cứu và học tập tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học...; 90%  người sử dụng thư viện có kỹ năng tiếp cận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; 50-60% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời. Đến năm 2030, tạo điều kiện để người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố, môi trường đọc tiếp tục được cải thiện. Hoạt động thư viện và các hoạt động có liên quan có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã đề ra một số giải pháp thực hiện như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc; Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế trong phát triển văn hóa đọc.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đề triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: