Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2018

26/09/2018

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ.

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 221 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 182 dự án FDI và 39 dự án DDI. 9 tháng đầu năm 2018, tình hình SXKD của các doanh nghiệp tương đối ổn định, tiếp tục gia tăng doanh thu, giá trị kim ngạch xuất khẩu và giải quyết số lượng lớn việc làm cho lao động trong tỉnh:  

* Doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 3.166,16 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 2.549,66 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.513,01 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017. Thu hút và tạo việc làm cho trên 80,34 nghìn lao động, tăng 3.452 người so với thời điểm 31/12/2017, trong đó lao động là người trong tỉnh là 65,69 nghìn người.  

* Doanh nghiệp DDI: Doanh thu đạt 7.821,43 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; Xuất khẩu đạt 27,19 tỷ đồng, tăng 70 % so với cùng kỳ; nộp Ngân sách đạt 263,94 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm 2017. Thu hút và tạo việc làm cho 3.658 lao động, tăng 360 người so với thời điểm 31/12/2017, trong đó lao động là người trong tỉnh là 2,77 nghìn người.

Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho 84 nghìn người, trong đó lao động là người địa phương có trên 68,46 nghìn người, chiếm 81,5% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2018, thu hút mới 3.812 lao động.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

- Lĩnh vực công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu 9 tháng 2018 đạt 213 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 135,11 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 226,44 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2017. Hiện đã giải quyết việc làm cho 1.078 lao động.

- Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (phụ tùng) ô tô, xe máy: Doanh thu 9 tháng 2018 đạt 216,19 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 54,24 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 546,14 tỷ đồng, xấp xỉ mức nộp so với cùng kỳ 2017. Hiện đã giải quyết việc làm cho 7.530 lao động.

- Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử, gia công linh kiện điện tử: Doanh thu 9 tháng 2018 đạt 2.154,75 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 2.126 triệu USD, tăng 13%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 438,8 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Hiện đã giải quyết việc làm cho 49.761 lao động.

- Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu 9 tháng 2018 đạt 79,94 triệu USD, đạt xấp xỉ so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 173,29 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 52,56 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Hiện đã giải quyết việc làm cho cho 15.594 lao động.

          - Các doanh nghiệp dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất thép và các lĩnh vực khác vẫn tiếp tục duy trì hoạt động ổn định.

            Dự kiến 3 tháng cuối năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong KCN tăng trưởng tốt, hoàn thành kế hoạch năm. Với khu vực DDI, dự kiến giá trị doanh thu đạt 3.637 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt 16,2 tỷ đồng; Nộp Ngân sách đạt 201 tỷ đồng. Đối với khu vực FDI, dự kiến doanh thu đạt 3.798 triệu USD; Giá trị xuất khẩu đạt khoảng 2.953 triệu USD; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 750 tỷ đồng.

            Dự kiến từ nay đến cuối năm các doanh nghiệp trong KCN sẽ tuyển mới khoảng 3.000-5.000 lao động trong và ngoài tỉnh./.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: