Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

21/05/2021

Thực hiện Công văn số 3330/UBND-CN3 ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ngày 19/5/2021 Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã xây dựng và ban hành số 758/KH-BQLKCN, Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại các Khu công nghiệp (KCN) trong tình hình mới. Theo đó. Ban Quản lý các KCN yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN và các chủ đầu tư hạ tầng KCN tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh:

- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh và Sở Y tế.

- Ban hành quy định chặt chẽ về yêu cầu 5K, trong đó yêu cầu người lao động phải tuyệt đối giữ khoảng cách trên 2m khi ra, vào Công ty. Cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thường xuyên bật Bluetooth đối với người lao động của doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý người lao động vi phạm quy định. Tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình cùng thực hiện các nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Quản lý tốt người lao động của doanh nghiệp, đặc biệt là lao động nước ngoài. Kiểm soát chặt chẽ thông tin lao động người nước ngoài, lao động ngoại tỉnh làm việc tại doanh nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ đối với  chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại doanh nghiệp sau thời gian cách ly y tế tập trung. Nếu để lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 từ số người nước ngoài trên trong doanh nghiệp và ra cộng đồng sau khi được nhập cảnh thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Quản lý các KCN (theo yêu cầu tại Công văn số 718/BQLKCN-KHTH ngày 16/5/2021 v/v thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 tại doanh nghiệp trong các KCN).

- Đối với các doanh nghiệp có từ 50 người trở lên (bao gồm cả chuyên gia, cán bộ quản lý và người lao động) yêu cầu phải thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-1, gồm các thành phần: người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn, đại diện các phòng ban chuyên môn, bộ phận y tế, bộ phận nhân sự (doanh nghiệp chủ động, linh hoạt bố trí số lượng, thành phần trong Ban chỉ đạo). Ban chỉ đạo phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị. Nội dung kế hoạch yêu cầu phải có một số nội dung bắt buộc như: Những nội dung triển khai tại doanh nghiệp để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19; người chịu trách nhiệm thực hiện từng nội dung công việc cụ thể, thời gian thực hiện cụ thể; người chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các nội dung của kế hoạch.

- Sắp xếp lại phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; rà soát các khu vực sản xuất, các phân xưởng và có giải pháp tạm thời giãn cách tối đa có thể giữa các dây truyền, giữa các công đoạn trong doanh nghiệp, trong phân xưởng để hạn chế ảnh hưởng, tác động trong trường hợp phát hiện F0 là công nhân của doanh nghiệp (Văn bản 3836/CV-BCĐ nêu trên quy định: “Toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng với F0 đều coi là F1”); bố trí thời gian ăn ca, nghỉ giữa ca làm việc phù hợp để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Kịp thời phát hiện, lập danh sách báo cáo cho cơ quan y tế, Ban quản lý các KCN danh sách người lao động liên quan đến các trường hợp F0, F1 để kịp thời cách ly, truy vết, khoanh vùng.

- Yêu cầu tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công nhân, người lao động đến từ các vùng có dịch (Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng…) hoặc có liên quan đến từ các ổ dịch từ các bệnh viện tuyến Trung ương kể từ ngày 30/4/2021 trở lại đây cho đến khi dịch bệnh được khống chế và có chỉ đạo mới từ UBND tỉnh.

- Ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, gửi về Ban quản lý các KCN theo yêu cầu.

- Doanh nghiệp phải thành lập tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19. Hằng ngày tổ có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp và của người lao động; kiến nghị với chủ doanh nghiệp để bổ sung đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; nhắc nhở người lao động đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo đúng các quy định.

- Thường xuyên cập nhật thông tin và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả tại doanh nghiệp; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Ngoài ra, các Công ty kinh doanh hạ tầng các KCN thực hiện các nội dung sau:

+ Chủ động và phối hợp với Ban Quản lý các KCN, các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, nắm bắt, xử lý thông tin và triển khai các công việc được phân công khi có tình huống dịch bệnh phát sinh trong KCN thuộc phạm vi quản lý.

+ Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh và chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát công tác phòng chống, dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng các quy định tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt như: xử lý nước thải, rác thải; khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường giao thông và các khu vực dùng chung của cả KCN; trồng và chăm sóc cây xanh…

Kiên Quyết- Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: