KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2019

03/01/2019

Ngày 14/12/2018 Ban Quản lý các KCN vừa ban hành Quyết định số 141/QĐ-BQLKCN về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Theo đó năm 2019 Ban Quản lý các KCN sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động đối với 54 dự án và pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 17 dự án trong các KCN; điểm nổi bật trong kế hoạch thanh tra năm 2019 là sẽ hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó Ban Quản lý các KCN cũng tổ chức giải quyết triệt để các vụ việc liên quan tới công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh của các tổ chức, cá nhân.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng)

Trưởng Ban giao Chánh Thanh tra Ban thông báo kế hoạch đến các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019.

Kiên Quyết - Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: