Quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

03/02/2015

Quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)  không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Ngày 5/11/2014 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT- BTC về quy định căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Đây là căn cứ pháp lý để các cơ quan liên quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp trên cơ sở quy định một số nội dung uỷ quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (tại Điểm đ, Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014) để tổ chức triển khai đảm bảo hiệu quả.

Thứ nhất, Thông tư xác định đối tượng là người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp gồm có 02 nhóm chính:

* Nhóm 1: Các nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP là:

1.1. Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;

Hiện diện thương mại quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 102/2013/NĐ- CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và được cụ thể hoá tại Điều 3 Thông tư số 41/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 bao gồm các hình thức:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;

- Văn phòng đại diện, Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài.

1.2. Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ thuộc Phụ lục I Thông tư này;

1.3. Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

* Nhóm 2: Lao động kỹ thuật di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

Thứ hai, Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO.

Thứ ba, Thông tư liệt kê chi tiết danh mục mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO theo các nhóm như: Các dịch vụ kinh doanh; thông tin; dịch vụ xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật liên quan; dịch vụ phân phối; dịch vụ giáo dục; dịch vụ môi trường; dịch vụ tài chính; dịch vụ y tế và xã hội; dịch vụ du lịch và các dịch vụ liên quan; dịch vụ vận tải.

( Các độc giả có thể tra cứu danh mục mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) không thuộc diện cấp giấy phép lao động được quy định tại Phụ lục số 01 và 02 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ Công thương)./.

Phòng pháp chế

Các tin đã đưa ngày: