Hội nghị công chức, viên chức năm 2019

28/01/2019

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và Công văn số 04/CĐCS ngày 05/01/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh Về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019.

Chiều ngày 18/01/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 với sự có mặt của 44 công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công khai thu, chi tài chính năm 2018 và dự kiến sử dụng kinh phí năm 2019 của Ban. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công khai thu, chi tài chính năm 2018 và dự kiến sử dụng kinh phí năm 2019; Kế hoạch phát động thi đua năm 2019 của Công đoàn Ban.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và tham gia nhiều ý kiến trong đó nhấn mạnh thực hiện có hiệu quả công tác nhiệm vụ chuyên môn được giao, công tác cải cách thủ tục hành chính…..

          Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. 

Văn Vạn – Văn phòng Ban

 

Các tin đã đưa ngày: