TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ

10/12/2018

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; ngày 05/12/2018, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-BQLKCN về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Theo đó,  Tổ xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế có nhiệm vụ:

- Rà soát tổ chức bộ máy bao gồm: nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đề xuất việc sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.

 - Xây dựng dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thay thế Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

- Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

- Xây dựng Đề án Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo Sở Nội vụ thẩm định./.

Văn Vạn – Văn phòng Ban

 

Các tin đã đưa ngày: