TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2018

21/11/2018

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Công văn số 627/TTr-NV4 ngày 18/10/2018 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ngày 14/11/2018, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 1110/KH-BQLKCN về kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 và Quyết định số 132/QĐ-BQLKCN phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Thời hạn kê khai: Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai và nộp Bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc có trách nhiệm kê khai từ ngày 15/11/2018 đến ngày 20/12/2018 (theo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ).

            - Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở cơ quan số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

            - Phạm vi công khai; Công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban.

- Thực hiện công khai: 30 ngày, kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/01/2019.

Làm tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng./. 

Văn Vạn – Văn phòng Ban

 

Các tin đã đưa ngày: