Công tác bảo đảm an ninh trật tự đối với khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.

19/11/2018

Ngày 31/10/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã phân công cho Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư rực tiếp nước ngoài. Các sở ngành cùng các huyện, thành phố định kỳ trước 15/11 hàng năm phải xây dựng kế hoạch theo sự phân công tại Kế hoạch này. Riêng ban Quản lý các khu công nghiệp được UBND tỉnh phân công thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

- Thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, môi trường, lao động…tại các KCN, doanh nghiệp FDI và đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý các hành vi vi phạm./.

Nguyễn Tiến Hải – Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: