Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

25/12/2020

(BQLCKCN) -  Năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT cho 30 dự án mới; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 38 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng kýcấp mới và tăng thêm là 422,05 triệu USD và 1.351,11 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đãcấp mới 22 dự án và  điều chỉnh tăng vốn cho 35 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 422,05 triệu USD, bằng 49% về vốn đầu tư so với năm 2019và đạt163% kế hoạch đề ra;cấp mới 08 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.351,11 tỷ đồng, bằng 45% về vốn đầu tư so với năm 2019 và đạt 128% kế hoạch đề ra.

Các dự án thu hút mới trong năm 2020 đều thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong đó: 13/30 dự án sản xuất điện tử linh kiện điện tử; 04/30 dự án sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy; 01/30 dự án sản xuất vật liệu xây dựng và 12 dự án sản xuất lĩnh vực công nghiệp khác.Năm 2020, Ban thu hút được 22 dự án FDI của các nhà đầu tư đến từ 06 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó: Hàn Quốc có 08 dự án,  Nhật Bản có 07 dự án; Trung Quốc có 02 dự án; Đài Loan có 02 dự án; British Virgin Islands có 02 dự án và Belize có 01 dự án.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 378 dự án, gồm66dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 13.785,11tỷ đồng và 312 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký4.464,19 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 88 dự án, gồm 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 820,6 tỷ đồng và 76 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.215,18 triệu USD; đã có 84 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 94%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 122 dự án, gồm 37 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.791,48 tỷ đồng và 85 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 656,74 triệu USD; đã có 99 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 75%.

- KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) thu hút được 58 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 299,64 triệu USD; đã có 58 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.

- KCN Bá Thiệnthu hút được 32 dự án, gồm 06 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.676,35 tỷ đồng và 26 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 885,98 triệu USD; đã có 25 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 74%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 51 dự án,gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.299,12 tỷ đồng và 48 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 842,54 triệu USD; đã có 42 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 68%.

- KCN Thăng Long thu hút được 22 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 506,16 tỷ đồng và19 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 564,11 triệu USD; đã có 08 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 75%.

- KCN Tam Dương II – Khu A thu hút được 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.732,2 tỷ đồng; đã có 01 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 33%.

- KCN Sơn Lôi đang trong thời kỳ BT GPMB,thực hiện các thủ tục để tiến hành xây dựng cơ bản, chưa thu hút được dự án thứ cấp nào.

Năm 2020, vốn thực hiện, giải ngân để hoàn thành xây dựng cơ bản, đưa dự án vào hoạt động SXKDtập trung chủ yếu vào các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN; các dự án lĩnh vực điện tử và hỗ trợ điện tử, các dự án cấp mới và tăng vốn đầu tư mở rộng SXKD. Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 775,39 tỷ đồng,nâng tổng vốn thực hiện đến ngày 15/12/2020đạt 7.493,02 tỷ đồng, đạt 54% tổng vốn đầu tư đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 341,55 triệu USD, nâng vốn thực hiện đến ngày 15/12/2020 lên 2.640,8 triệu USD, đạt 59% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Kế hoạch năm 2021, Ban sẽ tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào các KCN; làm tốt công tác phát triểnhạ tầng các KCN và quản lý các dự án sau cấp phép; thu hút thêm 25-30 dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt khoảng 300 triệu USD; thu hút thêm 5-6 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 500-700 tỷ đồng.Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 25-30 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 320 triệu USD, của các dự án DDI đạt khoảng 600 tỷ đồng./.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: