Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

11/01/2018

(BQLCKCN) -  Năm 2017, thu hút đầu tư vào các KCN tiếp tục có những chuyển biến tích cực, số dự án và vốn đầu tư FDI vào các KCN tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT cho 45 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 436,31 triệu USD và 567,12 tỷ đồng.
Trong năm 2017, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 39 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 37 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 436,31 triệu USD, tăng 38% về vốn đầu tư so cùng kỳ và đạt 175% kế hoạch năm; cấp GCNĐKĐT mới cho 06 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 01 lượt dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 567,12 tỷ đồng, bằng 65% về số vốn đầu tư so cùng kỳ và 34% kế hoạch năm 2017. 
Các dự án thu hút trong năm 2017 chủ yếu là các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp (44/45 dự án) và 01 dự án kinh doanh thương mại dịch vụ. Các dự án công nghiệp tập trung vào nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, với 29/39 dự án (chiếm 74%) sản xuất điện tử linh kiện điện tử, 04/39 dự án sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy,… phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh.
Địa bàn thu hút đầu tư mới chủ yếu là vào các KCN: Khai Quang, Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện, Bá Thiện II và Thăng Long Vĩnh Phúc. Các Nhà đầu tư chủ yếu đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như Hàn Quốc (31/39 dự án FDI), Nhật Bản (03/39 dự án FDI), còn lại là các dự án đến từ Trung Quốc, Indonesia và Samoa.
Năm 2017, có thêm 28 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ, nâng tổng số dự án sản xuất kinh doanh tại các KCN lên 194 dự án, chiếm 82% tổng số dự án trong KCN. 
Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 237 dự án, gồm 46 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15.164,52 tỷ đồng và 191 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.835,29 triệu USD. Trong đó: 
- KCN Khai Quang thu hút được 80 dự án, gồm 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 690,55 tỷ đồng và 69 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 854,25 triệu USD; đã có 79 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 97,7%.
- KCN Bình Xuyên thu hút được 76 dự án, gồm 22 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.899,88 tỷ đồng và 54 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 466,69 triệu USD; đã có 65 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 92,1%.
- KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) thu hút được 26 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 231,49 triệu USD; đã có 17 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 100%.
- KCN Bá Thiện thu hút được 24 dự án, gồm 04 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 262,01 tỷ đồng và 20 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 833,62 triệu USD; đã có 15 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 35%.
- KCN Bá Thiện II thu hút được 21 dự án, gồm 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.083,99 tỷ đồng và 20 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 364,14 triệu USD; đã có 15 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 61,6%.
- Các KCN Tam Dương II, Thăng Long Vĩnh Phúc đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng, thu hút được ít dự án; các KCN Chấn Hưng, Sơn Lôi đang trong thời gian thực hiện các thủ tục để tiến hành xây dựng cơ bản, chưa thu hút được dự án nào.
Năm 2017, vốn thực hiện của các dự án tập trung chủ yếu vào các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực điện tử và hỗ trợ điện tử, các dự án cấp mới và tăng vốn đầu tư mở rộng SXKD. Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 1.130,75 tỷ đồng, bằng 59% so với cùng kỳ, lũy kế đến hết năm 2017 đạt 6.843,59 tỷ đồng, chiếm 45,1 % vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 284,9 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết năm 2017 lên 1.631,08 triệu USD, đạt tỷ lệ 57,5% vốn đăng ký.
Dự kiến kế hoạch năm 2018, Ban sẽ tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, gắn công tác thu hút đầu tư với phát triển nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lấp đầy các KCN đã hoàn thiện hạ tầng, quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án sau đầu tư. Dự kiến thu hút vào các KCN tăng thêm 22-25 dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt 270 triệu USD và 3-5 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 1.400-1.500 tỷ đồng; Phát triển thêm 1-2 KCN; Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 18-20 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt 280 triệu USD, của các dự án DDI đạt 700 tỷ đồng./. 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
 
Các tin đã đưa ngày: