ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ; THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2014

15/12/2014

Nhằm tạo tạo bước chuyển biến mới về cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện hoạt động đầu tư gắn liền với việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư; góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện  khuyến khích và bảo vệ tốt nhất đầu tư trong nước, nước ngoài; giúp các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư với thủ tục đơn giản và chi phí thấp. Luật đầu tư 2014 vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 thay thế cho Luật đầu tư 2005 đã xóa bỏ một loạt rào cản đầu tư không phù hợp, mở rộng quyền tự chủ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng. Trong đó phải kể đến việc bổ sung nhiều điểm mới liên quan đến quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư; thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài và các quy định liên quan đến ưu đãi đầu tư, cụ thể là:

Thứ nhất: Đối với quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư:

- Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước (Điều 36). Tuy nhiên, trong trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu, nhà đầu tư có quyền đề nhgị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

-Áp dụng quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài với thời hạn tối đa 15 ngày thay cho thủ tục đăng ký đầu tư và thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư với thời hạn tối đa 45 ngày như trước đây (Điều 37) (Từ 3 quy trình đang thực hiện: Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư; thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án chấp thuận chủ trương đầu tư xuống còn 02 quy trình là: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án chấp thuận chủ trương đầu tư).

- Luật quy định chi tiết các trường hợp, quy trình, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính Phủ, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án lớn, dự án có ảnh hưởng đến kinh tế- xã hội.

- Chuyển thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ UBND tỉnh sang Sở Kế hoạch và Đầu tư (Điều 38).

Thứ hai: Đối với việc thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.

- Tách thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài gắn với thủ tục đầu tư thành thủ tục đăng ký đầu tư thành thủ tục đăng ký đầu tư cộng (+) thủ tục thành lập doanh nghiệp với các thay đổi như sau:

+ Cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp như nhà đầu tư trong nước.

+ Minh bạch, rõ ràng từng quy trình để thuận tiện trong thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn tổng thời gian thực hiện thủ tục. Cụ thể: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư với thời hạn tối đa 15 ngày (trừ dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh và thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày.

Thứ ba: Luật đầu tư 2014 đã làm rõ và bổ sung các nội dung liên quan đến ưu đãi đầu tư.

Cụ thể Luật đã làm rõ việc:

- Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hành hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.

- Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Luật bổ sung các đối tượng ưu đãi đầu tư gồm:

- Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

- Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên.

- Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó Luật cũng quy định cụ thể các ngành, nghề ưu đãi đầu tư; bổ sung vào danh mục các ưu đãi đối với cong nghệ cao, nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và một số hoạt động khác nhằm khuyến khích đầu tư pháp triển một số ngành công nghiệp chủ lực, thúc đẩy đổi mới công nghệ, tạo giá trị gia tăng cao theo định hướng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội./.

Phòng pháp chế

Các tin đã đưa ngày: