VPIC1 mở rộng đầu tư

07/11/2013

Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) xin hỏi quý Ban Theo pháp luật hiện hành của chính phủ Việt Nam và chế độ của tỉnh Vĩnh Phúc thì: 1. KCN Khai Quang có được xây nhà ở cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại đất xây dựng nhà máy đó không? (hoặc cho cả người nước ngoài và người Việt Nam)? Nếu được thì thủ tục phải làm là gi? có quy định nào giàng buộc khác không?   2. KCN Khai Quang được xây nhà máy sản xuất, văn phòng tối đa là mấy tầng hoặc cao bao nhiêu mét? (diện tích đất là 25.000m2)   Ban Quản lý các Khu công nghiệp nhận được câu hỏi trong lĩnh vực xây dựng của Công ty VPIC I- KCN Khai Quang do IPA Vĩnh Phúc chuyển đến, về các nội dung này, Ban Quản lý các Khu công nghiệp xin trả lời như sau: 1. Về xây dựng nhà ở trong KCN: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, trong khu công nghiệp không có dân cư sinh sống, quy hoạch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 cho KCN Khai Quang không có hạng mục dành cho xây dựng nhà ở, do vậy, doanh nghiệp không được phép xây dựng nhà ở trong KCN này. 2. Về tầng cao công trình xây dựng: Theo quy hoạch chi tiết 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 20/9/2012, KCN Khai Quang được phép xây dựng công trình đến 5 tầng. Chiều cao mỗi tầng được xác định theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.    

Các tin đã đưa ngày: