Ban Quản lý các Khu công nghiệp trả lời câu hỏi của ông Đường Trọng Khang

12/06/2013

Ban Quản lý các Khu công nghiệp trả lời câu hỏi của ông Đường Trọng Khang

 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp nhận được câu hỏi của ông Đường Trọng Khang, Hội doanh nghiệp Vĩnh Phúc, do IPA chuyển đến, về các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh. Về nội dung này, BQL các KCN đã hai lần trả lời trên cổng thông tin đối thoại doanh nghiệp – chính quyền của tỉnh và website của Ban Quản lý các KCN, đề nghị ông vào hai trang web trên để tham khảo câu trả lời.

Về ưu đãi riêng của tỉnh: Tỉnh không có chính sách ưu đãi riêng cho các dự án đầu tư vào tỉnh, mà chỉ có cơ chế hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào một số lĩnh vực nhất định trong khuôn khổ pháp luật, như cơ chế hỗ trợ cho các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp trân trọng trả lời ông Đường Trọng Khang.

 

Các tin đã đưa ngày: