Ưu đãi đầu tư công ty chế xuất trong KCN.

10/06/2013

ưu đãi đầu tư công ty chế xuất trong KCN.

 

Theo yêu cầu của Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (IPA), Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc trả lời câu hỏi của VPIC1 về ưu đãi đầu tư công ty chế xuất trong KCN (sản phẩm: thiết bị giường bệnh viện).

1. Ưu đãi đầu tư theo quy định của nhà nước:

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp: (Theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp).

Dự án không thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư: mức thuế suất thuế TNDN phổ thông là 25% áp dụng trong suốt thời hạn thực hiện dự án và không được miễn, giảm thuế.

b) Miễn tiền thuê đất: Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

c) Thuế xuất nhập khẩu: Doanh nghiệp chế xuất được hưởng chính sách ưu đãi:

- Miễn thuế xuất nhập khẩu khi nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, hoặc khi xuất khẩu thành phẩm ra nước ngoài. (Theo Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

- Thuế Giá trị gia tăng (VAT) không áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất (theo Luật Thuế Giá trị Gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008).

d) Các ưu đãi áp dụng chung cho các doanh nghiệp:

- Nhà đầu tư có dự án đầu tư được thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật (Luật Đầu tư);

- Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực (Luật đầu tư);

- Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác ở trên thì thực hiện theo thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó (Luật đầu tư);

- Các khoản cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam được áp dụng lãi suất cho vay tối đa bằng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cộng (+) 3%/năm, là khoản cho vay nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn (Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế).

- Các ưu đãi khác do Chính phủ ban hành tại từng thời điểm.

2) Các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh:

Bên cạnh các chính sách ưu đãi đầu tư chung của Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc có những hỗ trợ riêng cho nhà đầu tư:

- Tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng cơ sở hạ tầng gồm đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc… đến hàng rào khu công nghiệp.

- Giá thuê đất thô trong khu công nghiệp sẽ được áp dụng ở mức thấp nhất trong khung quy định của Nhà nước.

- Ưu tiên cung ứng lao động và hỗ trợ tiền đào tạo nghề theo yêu cầu từng loại lao động của dự án, phù hợp với quy định của tỉnh với mức hỗ trợ 400.000 VNĐ/người.

- Đối với các dự án có quy mô lớn, tuỳ thuộc vào tính chất, quy mô của từng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư.

- Phối hợp cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình hình thành dự án cũng như trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Khổng Thành Công – Phó trưởng Ban quản lý các KCN

 

 

Các tin đã đưa ngày: