Quy định mới về công tác giám sát đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam .

20/04/2022

Ngày 14/2/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư nay thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong đó Nội dung giám sát đầu tư được quy định tại chương II từ Điều 5 đến Điều 19 của thông tư gồm 2 Mục  cụ thể như sau:

1. Mục theo dõi hoạt động đầu tư nước ngoài

Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, nắm tình hình về các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong phạm vi quản lý.

2. Mục kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài .

Nội dung kiểm tra gồm:

- Tiến độ góp vốn điều lệ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã đăng ký; tình hình góp vốn pháp định; tổng vốn đầu tư đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký;

- Tiến độ triển khai dự án; việc thực hiện các mục tiêu đầu tư của dự án; việc ứng dụng công nghệ đối với dự án thuộc diện thẩm định, chuyển giao công nghệ; việc thực hiện các cam kết và đáp ứng điều kiện đầu tư, điều kiện tiếp cận thị trường, điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư của nhà đầu tư khi dự án đi vào hoạt động;

- Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước;

- Việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động, quản lý ngoại hối, môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định về pháp luật chuyên ngành khác;

- Tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

- Các nội dung khác liên quan đến triển khai dự án: việc chấp hành quy định về điều kiện giám sát,  đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo, thống kê theo quy định; Việc chấp hành các biện pháp xử lý vi phạm đã phát hiện.

- Đối với các dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngoài các nội dung trên đây việc kiểm tra còn bao gồm: việc thực hiện các nội dung quy định tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tùy mục đích yêu cầu của công tác kiểm tra và theo tính chất đặc điểm của dự án có vốn đầu tư nước ngoài, nội dung kiểm tra có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các nội dung trên đây.

Các quy định trên đây có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2022./.

Nguyễn Tiến Hải – Trưởng phòng Quản lý MT & HTGSĐT

 

Các tin đã đưa ngày: