Dự án đầu tư thứ cấp đang triển khai trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Theo ông trong quá trình phát triển các KCN đã có những rào cản gì ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các dự án KCN? Để giải quyết hiệu quả những khó khăn đó, Ban Quản lý có những giải pháp hữu hiệu nào, thưa ông?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Trong quá trình quy hoạch và xây dựng, phát triển các KCN trên địa bàn, Ban Quản lý cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách (liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành). Bên cạnh đó, có nhiều nguyên nhân khách quan tác động đã làm ảnh hưởng đến quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN cũng như tiến độ thu hút đầu tư, cụ thể:

Một số KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển KCN với diện tích lớn, nhưng khi triển khai dự án phát triển hạ tầng KCN thì vướng mắc về đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất hành lang đường điện, đất quân sự, nghĩa trang, dân cư,... nên không triển khai hết diện tích đất quy hoạch phát triển KCN (cụ thể như: KCN Tam Dương I; Tam Dương II; Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa).

Một số KCN đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định thành lập KCN nhưng khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án và có quỹ đất sạch để cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đầu tư, triển khai dự án (KCN Bá Thiện II: 104 ha, KCN Tam Dương II – Khu A: 34 ha).

Sau khi HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 về việc ban hành một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, cơ bản được nhân dân địa phương đồng tình, ủng hộ, do đó tiến độ bồi thường GPMB đối với phần diện tích còn lại của KCN Bình Xuyên, Sơn Lôi đang được đẩy nhanh.

Hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các KCN, nhất là hệ thống giao thông chậm được đầu tư hoặc đã xuống cấp, chưa kịp thời duy tu bảo dưỡng; việc quản lý nhà nước đối với hạ tầng giao thông ngoài hàng rào của một số KCN chưa tốt; tình trạng họp chợ, quán bán hàng gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN.

Để giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trên, Ban Quản lý cho rằng, cần có sự chung tay vào cuộc của các đơn vị chức năng; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành trong Tỉnh sẽ góp phần tạo thành sức mạnh tổng hợp để giải quyết những gốc rễ của vấn đề trong từng lĩnh vực cụ thể song có liên quan chặt chẽ , bổ trợ cho nhau. Theo đó Ban tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn triển khai các nội dung Kế hoạch lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch KCN trong phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế, quy hoạch diện tích cụ thể cho từng KCN đảm bảo hợp lý, phù hợp với quỹ đất của địa phương và khả năng thu hút đầu tư.

Ban Quản lý các KCN thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng tập trung, chuẩn bị sẵn các nguồn lực cần thiết để đền bù, giải phóng mặt bằng các KCN; Tham mưu UBND Tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, cụ thể:

Đối với các KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư: Ban tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và quy định của pháp luật có liên quan khác; giám sát, đánh giá, đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu, vốn huy động khác để đủ nguồn lực triển khai thực hiện dự án.

Đối với 05 KCN chưa lựa chọn được chủ đầu tư: Chủ động nghiên cứu, báo cáo UBND Tỉnh triển khai thực hiện lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN theo quy định.

Rà soát những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân trong việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng các KCN trên địa bàn Tỉnh để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án. Giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư hạ tầng về năng lực và cam kết triển khai dự án, từ đó có biện pháp xử lý, kiên quyết thu hồi hoặc tìm kiếm nhà đầu tư mới đủ năng lực tiếp tục thực hiện dự án hoặc điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích KCN.

Rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng trong và ngoài hàng rào các KCN. Yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng KCN thực hiện duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng trong KCN theo đúng quy hoạch được duyệt; đồng thời đề xuất cải tạo, nâng cấp, làm mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các KCN để tạo môi trường cảnh quan KCN hấp dẫn thu hút đầu tư và an toàn xã hội.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai có hiệu quả chương trình đầu tư công về đầu tư xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào các KCN trên địa bàn tỉnh. Phát triển đồng bộ hạ tầng đến chân hàng rào KCN để đảm bảo cho sự phát triển ngày càng bền vững góp phần cải thiện môi trường thu hút đầu tư, gắn kết các KCN trên địa bàn Tỉnh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!