Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động năm 2021 tại Công ty TNHH KOHSEI MULTIPACK VIET NAM

28/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 8536/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp tục triển khai Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 6/KH-BCĐTHĐA31, ngày 22/01/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 31 về việc Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Ngày 15/10/2021 Phòng Quản lý lao động – Ban Quản lý các KCN phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty TNHH KOHSEI MULTIPACK VIET NAM tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động năm 2021 cho người lao động của Công ty.

Nội dung của Hội nghị tập chung vào các vấn đề trọng tâm trong công tác triển khai thực hiện Luật lao động 2019, tuyên truyền và triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh như:

+ Tuyên truyền Bộ Luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Luật An toàn vệ sinh lao động.

+ Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

+ Giải đáp những vẫn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp.

- Trong thời gian ½ ngày đã có khoảng 100 người lao động đại diện cho gần 1.000 lao động của doanh nghiệp trong tham dự hội nghị, ban tổ chức yêu cầu người lao động tham dự hội nghị thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch COVID-10.

- Kết quả: thông qua hội nghị tuyên truyền đã nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh môi trường, am hiểu thêm về nội quy lao động của Doanh nghiệp, từ đó phổ biến, tuyên truyền cho đồng nghiệp nắm và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

 Kiên Quyết- Phòng QLLĐ

Các tin đã đưa ngày: