Một số kết quả đạt được trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc

16/11/2020

Ngay từ đầu năm Ban Quản lý đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 502/KH-BQLKCNvề việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 để các phòng, ban, đơn vị biết và thực hiện nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước và sử dụng ngân sách được giao một cách có hiệu quả.Bên cạnh đó Ban Quản tiếp tụcđẩy mạnh chương trình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí một cách thường xuyên, liên tục, gắn với quy chế dân chủ của cơ quan. Chỉ đạo triển khai và quán triệt thực hiện theo Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về việc ban hành chương trình tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Đồng thời Ban Quản cũng tích cực phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đảng, đoàn thể, của công chức, viên chức cơ quan nhằm phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và coi đây là một tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua hàng năm.Một số kết quả đạt được về công tácthực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020cụ thể như sau:

1.Đối vớinguồn kinh phí thường xuyên được UBND tỉnh giao, Ban Quản lý thực hiện đúng các quy định của Luật ngân sách trong khâu lập dự toán, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí hàng năm, công khai tài chính đến toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan theo quy định. Thực hiện nghiêm túc các chế độ chi tiêu, quản lý hành chính sự nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước, triệt để tiết kiệm trong chi tiếp khách, hội nghị, kỷ niệm các ngày lễ, tết, thành lập cơ quan.

2. Thực hiện công khai, minh bạch về mua sắm và sử dụng tài sản công, phương tiện làm việc, công khai quy chế chi tiêu nội bộ, định mức khoán, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công. Trong năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi điện, nước, xăng xe, tiếp tục thực hiện khoán chi điện thoại, khoán chi công tác phí hàng tháng, sử dụng thư điện tử, hạn chế việc sao, in văn bản không cần thiết: xăng xe giảm được 12% so với cùng kỳ năm trước.

3. Ngay sau khi được giao dự toán kinh phí năm 2020, sở Tài chính đã cắt giảm 10% dự toán để tiết kiệm nguồn cải cách tiền lương. Tiếp đến ngày 05/10/2020 Ban Quản lý đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-BQLKCN về việc cắt giảm tiết kiệm 10% chi NSNN còn lại của năm 2020 với số tiền cắt giảm tiết kiệm là 190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi triệu đồng).

4. Tận dụng và khai thác có hiệu quả tài sản, trang thiết bị hiện có, đảm bảo định mức quy định tại quyết định 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

5.Với quan điểm vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2020 tại Ban không xảy ra bất kỳ hành vi tham nhũng, lãng phí nào trong phạm vi quản lý của cơ quan.

Kiên Quyết – Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: