Luật đầu tư 2020 bổ sung thêm hình thức và nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư

26/08/2020

Ngày 17/6/2020 Luật đầu tư được Quốc hội khóa XIV kỳ hợp thứ 9 thông qua đã sửa đổi bổ sung một số quy định, trong đó hình thức và nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư , được bổ sung áp dụng từ ngày 01/01/2021 như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 15 hình thức ưu đãi đầu tư

-  Bổ sung thêm điểm (d) thêm hình thức: Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế .

2. Tại Khoản 1 Điều 16 Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư  

- Điểm (a) bổ sung thêm ngành, nghề: Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

- Điểm (d) được sử đổi thành : Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

-  Điểm (i) bổ sung thêm ngành, nghề: Giáo dục đại học;

-  Điểm (k) bổ sung thêm ngành, nghề: Bảo quản thuốc; sản xuất trang thiết bị y tế;

-  Bổ sung thêm điểm (o) thêm ngành, nghề: Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành./.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: