Một số giải pháp để khắc phục tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại các KCN trên địa bàn tỉnh

21/07/2020

1. Tình hình hoạt động của các dự án trong các KCN trên địa bàn tỉnh

Đến hết tháng 6/2020, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh là 364 dự án, gồm 63 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.956,92 tỷ đồng và 301 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.170,57 triệu USD.  Cơ cấu đầu tư phân theo lĩnh vực đến 15/6/2020 như sau:

Về lĩnh vực xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN: có 09 dự án, chiếm 2,5% tổng dự án đầu tư, gồm 02 dự án FDI với số vốn đăng ký đầu tư 117,42 triệu USD, chiếm 2,8% tổng vốn đầu tư FDI và 07 dự án DDI với số vốn đầu tư 7.914,82 tỷ đồng, chiếm 52,9% tổng vốn đầu tư DDI.

Về lĩnh vực công nghiệp: có 348 dự án, chiếm 95,6% tổng số dự án đầu tư, gồm 295 dự án FDI với số vốn đầu tư 4.002,34 triệu USD, chiếm 96% tổng vốn đầu tư FDI và 53 dự án DDI với số vốn đầu tư 6.978,39 tỷ đồng, chiếm 46,7% tổng vốn đầu tư DDI. Tập trung vào các nhóm ngành chính: sản xuất ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy; sản xuất, lắp ráp điện tử, máy tính; sản xuất hàng may mặc; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống,..

Về lĩnh vực thương mại, dịch vụ: có 7 dự án, chiếm 1,9% tổng số dự án đầu tư, gồm 4 dự án FDI với số vốn đầu tư 50,81 triệu USD, chiếm 1,2% tổng vốn đầu tư FDI và 03 dự án DDI với số vốn đầu tư 63,71 tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng vốn đầu tư DDI.

2. Tình hình quản lý nhà nước về xây dựng trong các KCN

Những năm gần đây, công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bản tỉnh đã được các cấp ngành quan tâm. Công tác quản lý, cấp phép, kiểm tra giám sát đối với hoạt động xây dựng tại các khu công nghiệp đã cơ bản được phân cấp rõ ràng. Sở Xây dựng đã ủy quyền một phần cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện cấp phép các dự án, công trình trong các khu công nghiệp (cấp phép đối với các công trình xây dựng cấp 3,4). Trong  6 tháng đầu năm 2020 Ban Quản lý các KCN đã tiến hành kiểm tra (đột xuất) đối việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và môi trường của Công ty TNHH YMT Vina – Chi nhánh Vĩnh Phúc; kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động đầu tư và việc xây dựng của Công ty TNHH CN Chính xác Việt Nam I (KCN Khai Quang); yêu cầu chủ đầu tư Công ty TNHH Good Paper Packaging Industrial (KCN Bá Thiện II) dừng ngay việc thi công xây dựng công trình, lập báo cáo kiểm định, đánh giá chất lượng các hạng mục đã thi công xây dựng theo quy định để Ban Quản lý các Khu công nghiệp xem xét cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên trên thực tế tại một số KCN trên địa bàn vẫn tồn tại tình trạng xây dựng không đúng quy hoạch, sai phép, không phép dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự về xây dựng, ảnh hưởng đến công tác PCCC, đòi hỏi công tác quản lý hoạt động xây dựng trong các khu công nghiệp trong thời gian tới cần phải có những giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng tại các KCN.

3. Nguyên nhân và giải pháp để giải quyết tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại các KCN trên địa bàn tỉnh

Về nguyên nhân: những vi phạm về xây dựng tại khu công nghiệp hiện nay có nguyên nhân chủ yếu là tốc độ đầu tư và xây dựng những năm gần đây tăng nhanh. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng còn mỏng về số lượng. Mặt khác, địa bàn quản lý khá rộng, các dự án xây dựng nhiều do đó việc kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm còn chưa kịp thời; Quy định pháp luật hiện nay còn một số vướng mắc ảnh hưởng đến công tác quản lý. Cụ thể, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do đó chưa chủ động được trong công tác xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, còn nguyên nhân chủ quan do các doanh nghiệp có ý thức chấp hành pháp luật kém hoặc chưa hiểu biết về pháp luật xây dựng, cố tình vi phạm vì lợi ích của doanh nghiệp.

Về giải pháp: Cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng để tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn nắm và hiểu biết rõ ràng; Các cơ quản quản lý về trật tự xây dựng cần chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quản lý trật tự xây dựng tại các KCN. Kiên quyết kiến nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý nghiêm, dứt điểm những trường hợp dự án, công trình phát hiện có vi phạm trật tự xây dựng; Để tránh sự chồng chéo và tạo sự chủ động Ban Quản lý các KCN trong việc cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo địa bàn quản lý đề nghị UBND tỉnh sớm phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng trong khu công nghiệp theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

Kiên Quyết – Phòng Thanh tra

 

Các tin đã đưa ngày: