Kế hoạch thực hiện đề án “ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"

25/10/2019

Để triển khai hiệu quả nội dung nhiệm vụ theo Quyết định số: 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tường Chính Phủ phê duyệt Đề án  “ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” Ngày 17/10/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện đề án  số: 156/KH-UBND “ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đã đưa ra các yêu cầu cụ thể về nội dung, phương pháp, tiến độ tuyên truyền Đề án; Các đối tượng phải được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Kế hoạch cũng đã phân công cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan như: Sở Tư pháp, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Sở thông tin và truyền thông… xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về  phòng chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, các sở, ban ngành, UBND huyện và thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức, triển khai  thực hiện. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoach về Thanh tra tỉnh tương ứng các ngày 20/6 và 20/12 hàng năm. Đồng thời, báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Kế hoach Đề án gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 01/12/2021 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Đề án Trung ương trước ngày 30/12/2021./.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: