Ban quản lý các Khu công nghiệp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019

28/01/2019

 (BQLKCN) – Thực hiện Quyết định số 10041/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (BQL) xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 tại Kế hoạch số 84/KH-BQLKCN ngày 23/01/2019.

Việc Ban hành Kế hoạch CCHC được cho là nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC theo chỉ đạo Trung ương, của tỉnh; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Kế hoạch CCHC năm 2019 có 26 nhiệm vụ cụ thể về 7 nhiệm vụ chung gồm Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC,VC, Cải cách Tài chính công, Hiện đại hóa nền hành chính, Công tác chỉ đạo triển khai.

Song song cùng với những nhiệm vụ cụ thể, Kế hoạch CCHC năm 2019 yêu cầu Ban cần củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực; hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra; phát huy tinh thần sáng tạo trong giải quyết công việc đối với Lãnh đạo và các cá nhân. Đồng thời, CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua khen thưởng trong năm 2019. Thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC gồm phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng quản lý doanh nghiệp, Văn phòng, Phụ trách MCLT,Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư, Ban quản lý dự án xây dựng phần mềm.

Các phòng ban chuyên môn và Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Đầu tư nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ của Kế hoạch. Phòng Kế hoạch Tổng hợp theo dõi, đôn đốc các phòng ban đồng thời định kỳ báo cáo kết quả gửi Sở Nội vụ và Lãnh đạo Ban theo quy định.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: