KẾT QỦA KIỂM TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC

05/06/2017

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã chủ trì tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư và pháp luật xây dựng. Kết qủa kiểm tra đã phát hiện những hành vi vi phạm hành chính thường gặp đó là:

- Về chấp hành pháp luật về đầu tư: Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư

- Về chấp hành pháp luật về xây dựng: Thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng

Căn cứ Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ; quản lý phát triển nhà và công sở và Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, các trường hợp vi phạm đã được xem xét, nhắc nhở và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua công tác kiểm tra đã phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm từ đó đã đôn đốc, nhắc nhở các Công ty thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật xây dựng.

Văn Vạn – Thanh tra

Các tin đã đưa ngày: