Ban quản lý các KCN ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017

17/02/2017

(BQLCKCN) – Ngày  17/01/2017, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 88/KH-BQLKCN về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017.  

Thực hiện Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL, Ban quản lý các KCN đã xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017.

Kế hoạch được ban hành nhằm kịp thời phát hiện những văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, tình hình phát triển các KCN, trên cơ sở đó kiến nghị xử lý để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL do địa phương ban hành, góp phần xây dựng văn bản QPPL đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Nội dung chủ yếu của Kế hoạch là công tác rà soát Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong năm 2017; công tác tự kiểm tra văn bản QPPL do cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, trên tất cả các lĩnh vực: đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động,… liên quan đến hoạt động trong các KCN; công tác hệ thống hóa các văn bản QPPL còn hiệu lực/hết hiệu lực liên quan đến hoạt động trong các KCN; cập nhật văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý KCN lên cổng thông tin điện tử của Ban.

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL phải bám sát nội dung các quy định của Luật ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

* Nội dung Kế hoạch rà soát, hệ thông hóa văn bản QPPL năm 2017 theo file đính kèm.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: