Đẩy mạnh công tác chỉ đạo triển khai CCHC tại Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc

21/09/2016

(BQLKCN) -  Quý III/2016, Ban tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện các nội dung về CCHC đến các phòng, đơn vị trực thuộc Ban; tuyên truyền về cải thiện và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX).

Một số nội dung được quán triệt trong quý III/2016 như: văn bản số 3795/UBND-TH1 ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về chấn chỉnh thực hiện nghiêm kỷ cương, tác phong, thời giờ làm việc của cán bộ, CCVC; Kế hoạch số 3854/KH-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc Ban, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Đồng thời động viên, khuyến khích cán bộ, CCVC cơ quan tham gia, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC tại Ban.

Công tác rà soát TTHC được thực hiện thường xuyên, ổn định, đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành việc xây dựng bộ TTHC mới của Ban theo hướng đơn giản, minh bạch, phù hợp với quy định pháp luật và dễ triển khai thực hiện. Quý III/2016, Ban đã trình và được UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố bãi bỏ 55 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, lao động, xây dựng do thay đổi căn cứ pháp lý; công bố mới 33 thủ tục hành chính; công bố sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với nội dung cấp giấy phép xây dựng các công trình trong KCN (đối với các công trình từ cấp 3 trở xuống). Đến nay, tổng số TTHC được giải quyết tại bộ phận “một cửa” của Ban đã được công bố là 34 thủ tục.

Công tác tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về TTHC được thực hiện kịp thời, đúng hạn. Quý III/2016, Ban đã tiếp nhận và trả lời 04 lượt câu hỏi của doanh nghiệp (qua cổng thông tin điện tử của tỉnh và gửi trực tiếp đến Ban) liên quan đến lĩnh vực: đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ động bám sát yêu cầu, đảm bảo thời gian, chất lượng giải quyết công việc tại Bộ phận Một cửa. Từ 01/01/2016- 31/8/2016, Bộ phận Một cửa của Ban đã tiếp nhận 468 hồ sơ và giải quyết xong cho 461 hồ sơ, trong đó có 334 bộ hồ sơ được giải quyết trước thời hạn quy định, chiếm 72% và 127 bộ hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn quy định, chiếm 28%, còn 07 bộ hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài trong việc để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả các TTHC liên quan đến dự án đầu tư theo quy định Luật Đầu tư 2014. Việc cập nhật được triển khai kịp thời, thường xuyên, đã hỗ trợ tốt cho công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại Ban./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: