Tập huấn vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng

23/10/2014

   Thực hiện chỉ đạo tại Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2009-2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống quản lý thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Hệ thống được xây dựng nhằm chuẩn hóa và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý hoạt động FDI đồng thời thiết lập một kho dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp và dự án FDI; thiết lập hệ thống thu thập, cập nhật thông tin về hoạt động FDI trên phạm vi toàn quốc. Theo dự thảo Luật đầu tư, việc sử dụng hệ thống là bắt buộc đối với tất cả các cơ quan quản lý về đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp FDI. Hệ thống bao gồm Quản lý đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và  Hệ thống báo cáo.

Để chuẩn bị đưa hệ thống vào vận hành, ngày 20, 21 tháng 10 năm 2014, Cục Đầu tư nước ngoài cùng các cán bộ Phòng Tổng hợp và Thông tin chủ trì tổ chức lớp tập huấn vận hành hệ thống cho các cán bộ quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài  tại các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, bao gồm Sở Kế hoạch- đầu tư và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại 5 tỉnh: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Cục Đầu tư nước ngoài tập huấn cho các cán địa phương vận hành hệ thống.

Trong 02 ngày tập huấn tại Hải Phòng, Cục Đầu tư nước ngoài đã tập huấn vận hành hệ thống cho các cán bộ từ khâu tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ đến khâu tổng hợp báo cáo. Qua chương trình tập huấn, Cục đầu tư nước ngoài nhận được nhiều ý kiến góp ý của các cán bộ quản lý đầu tư nước ngoài tại các địa phương các nội dung liên quan đến nghiệp vụ và chức năng của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời gian tới, Cục Đầu tư nước ngoài sẽ hỗ trợ các địa phương trong việc tập huấn vận hành Hệ thống.

 Hệ thống này sẽ được hoàn thiện và sớm vào hoạt động khi Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực thi hành, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Nhà đầu tư và các Doanh nghiệp FDI trên cả nước.

Phòng Quản lý đầu tư.

Các tin đã đưa ngày: