CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN VĨNH PHÚC

16/11/2018

Thực hiện Kế hoạch số 6514/KH-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí” và Kế hoạch số 709/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ. Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã triển khai các giải pháp ngăn chặn tham nhũng có thể xẩy ra trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ về quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh, phát huy sức mạnh tập thể của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đấu tranh, ngăn chặn tham nhũng, kết quả đạt được như sau:

Ngay từ đầu năm Ban Quản lý đã thực hiện Báo cáo và công khai, kế hoạch thu, chi tài chính năm 2017 trong Hội nghị giao ban định kỳ, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tháng 3 năm 2018, lấy ý kiến cảu cán bộ, công chức, viên chức để Ban đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-BQLKCN ngày 01/4/2018 về việc ban hành quy chế độ chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Ban Quản lý (thay thế Quyết định số 922/QĐ-BQLKCN ngày 10/7/2017 của Ban Quản lý). Ban  đã triển khai nghiêm túc việc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017, số người phải kê khai và đã thực hiện kê khai là 24 người, Ban đã công khai tất cả các bản kê khai tài sản thu nhập của 24 CBCC.

Trong năm 2018 Ban đã ban hành Kế hoạch số 480/BQLKCN-KH ngày 24/5/2018, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

Thực hiện phân công phân cấp rõ ràng công việc cho từng lãnh đạo Ban, theo rõi và chỉ đạo một số phòng chuyên mộn, đơn vị trực thuộc và địa bàn; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng chuyên môn, đơn vị, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo về công việc, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Ban, trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Ban và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó để dánh giá cán bộ, công chức trong việc để xẩy ra tham nhũng, lãng phí ở Ban, ở các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Ban.

Trong công tác cán bộ Ban đã thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, hàng năm đều tiến hành  rà soát  về  quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Kiên quyết loại bỏ tình trạng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ không đúng chuyên môn, ngành nghề.

Bên cạnh đó thông qua tăng cường công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban chưa phát hiện vi phạm liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng và không có các vụ án tham nhũng nào phải điều tra, truy tố, xét xử.

Thời gian tới, Ban tiếp tục thực hiện chương trình hành động PCTN đến năm 2020, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị.

Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: