Đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số PCI tỉnh Vĩnh Phúc về Thiết chế pháp lý

13/07/2017

 (BQLCKCN) – Theo xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016, chỉ số thiết chế pháp lý đạt 5,84 điểm, đứng thứ 17, giảm 0,44 điểm và 02 bậc so với năm 2015. Để đạt mục tiêu “duy trì trong nhóm 15 địa phương tốt nhất”, Ban quản lý các KCN đã nghiên cứu, đề xuất với tỉnh một số giải pháp nâng cao chỉ số thiết chế pháp lý của tỉnh 2017. 

Chỉ số Thiết chế pháp lý đo lường lòng tin của doanh nghiệp tư nhân đối với hệ thống tòa án, tư pháp của tỉnh và liệu các doanh nghiệp có xem các thiết chế pháp lý là công cụ hiệu quả để giải quyết tranh chấp hoặc là nơi doanh nghiệp có thể khiếu nại các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công quyền tại địa phương.

Theo Báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016, chỉ số Thiết chế pháp lý, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp vào hệ thống tòa án, luật pháp của Việt Nam, bắt đầu có xu hướng chững lại trong 3 năm gần đây. Các chỉ tiêu đánh giá của doanh nghiệp về giải quyết tranh chấp qua hệ thống toà án năm 2016 đều giảm so với giai đoạn trước. Tỉ lệ doanh nghiệp cho rằng “phán quyết tòa án là công bằng” đã giảm từ 86% (2013) xuống còn 78% (năm 2016). Đáng chú ý, mức độ doanh nghiệp sẵn lòng sử dụng tòa án để giải quyết khi có tranh chấp, đã sụt giảm mạnh nhất trong 4 năm qua, từ 60% năm 2013 xuống chỉ còn 36% năm 2016. Có gần 2.300 doanh nghiệp không lựa chọn tòa án làm phương thức giải quyết tranh chấp khi có tranh chấp, lý do chủ yếu đưa ra là thời gian giải quyết tranh chấp quá dài (chiếm 52%), e ngại tình trạng “chạy án” (chiếm 41%) hoặc chi phí giải quyết tranh chấp cao (chiếm 31%). Vì những lý do này, hơn một nửa số doanh nghiệp chọn các phương thức giải quyết tranh chấp khác phù hợp hơn. Theo đó, phương thức hiệu quả nhất mà doanh nghiệp lựa chọn là trọng tài thương mại (47%). Đặc biệt, hơn 32% doanh nghiệp sẽ nhờ cậy tới mối quan hệ để giải quyết, cụ thể là nhờ tới người có ảnh hưởng trong chính quyền để tác động; 14% lựa chọn báo chí để hỗ trợ giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp; 4% sử dụng các phương thức khác phi chính thức như “xã hội đen”, tỷ lệ này dù nhỏ, nhưng cũng rất đáng lưu ý.

Tại Quyết định 3189/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh VP giai đoạn 2016-2020 đã đề ra mục tiêu là tăng điểm số chỉ số pháp lý, duy trì trong nhóm 15 địa phương tốt nhất. Tuy nhiên, theo xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016, chỉ số thiết chế pháp lý đạt 5,84 điểm, giảm 0,44 điểm và 02 bậc so với năm 2015 (từ 15 xuống 17), chưa đạt mục tiêu đề ra.  

Có thể nói, việc cải thiện, nâng cao chỉ số PCI là một quá trình lâu dài, cần có những hệ thống cơ chế, chính sách và chương trình hành động đồng bộ, hiệu quả, đồng thời phải kiên trì, quyết liệt thực hiện trong một thời gian dài, đòi hỏi có sự phối hợp toàn diện của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh. Với vai trò là cơ quan thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư đối với các KCN và doanh nghiệp trong KCN, Ban quản lý các KCN đề xuất một số giải pháp nâng cao chỉ số thiết chế pháp lý, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2017 như sau:

1. Giải pháp về thiết chế pháp lý

- Tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng văn bản, đảm bảo nâng cao chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà các ngành được giao chủ trì soạn thảo theo chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND và Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh, chú trọng đến tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực pháp luật kinh tế, thu hút đầu tư. Trước mắt, cần đẩy nhanh tiến độ ban hành các Quyết định của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Tập trung chỉ đạo việc rà soát thể chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; phát hiện kịp thời những mâu thuẫn, chồng chéo, thủ tục rườm rà hoặc điểm không còn phù hợp với các quy định pháp luật mới có liên quan để đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp cho công chức, viên chức các sở, ngành thường xuyên trực tiếp giải quyết các yêu cầu, đề nghị của doanh nghiệp; Nâng cao kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là thái độ ứng xử của công chức trực tiếp tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp hoặc trả lời qua điện thoại, email. Theo đó, CCVC phải nắm vững các chính sách, quy định hiện hành trong khuân khổ pháp luật để kịp thời xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm giảm chi phí thời gian của Nhà đầu tư/doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; Nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp, từ đó tạo niềm tin của doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Sớm đưa Trung tâm Hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động.

- Nghiên cứu, xây dựng Quy chế để doanh nghiệp thực hiện quyền tố cáo, khiếu nại các hành vi tham nhũng, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc, gây khó khăn, thiệt hại đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp, góp phần tạo dựng niềm tin của doanh nghiệp đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh.

2. Giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giúp cho các doanh nghiệp hiểu, biết pháp luật và chú trọng thực hiện tốt pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm các doanh nghiệp hoạt động cạnh tranh lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật, hạn chế nảy sinh các tranh chấp trong doanh nghiệp.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các thông tin pháp luật bằng việc công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ bộ phận một cửa, một cửa liên thông, các thông tin quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, các chính sách liên quan đến hoạt động doanh nghiệp;  Cập nhật kịp thời các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên trang thông tin điện tử, giúp các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng miễn phí khi cần thiết.

- Các cấp, ngành, chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư; Thực hiện nhất quán chủ trương của tỉnh “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, xây dựng nền hành chính công theo hướng phục vụ, chuyển từ tư duy “quản lý, giải quyết” bằng “phục vụ, đáp ứng” để chính quyền thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp; có văn bản đề nghị doanh nghiệp cử người làm đầu mối theo dõi cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để tăng cường kết nối doanh nghiệp với chính quyền.

- Chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các vụ việc, vướng mắc phát sinh trong quan hệ với các cơ quan hành chính, tư pháp của địa phương và trung ương theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tiếp tục duy trì các buổi gặp gỡ, đối thoại cùng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để tháo gỡ  khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó giúp cơ quan nhà nước thấu hiểu, gần gũi hơn với doanh nghiệp, đồng thời phát hiện những vướng mắc trong hệ thống thể chế, thủ tục hành chính gây cản trở, ảnh hưởng không tốt trong hoạt động của các doanh nghiệp, để kịp thời điều chỉnh. 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: