Ban Quản lý các Khu công nghiệp ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế

11/04/2017

(BQLCKCN) – Ngày  10/4/2017, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 467/KH-BQLKCN về thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 08/3/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số  06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới”.

Thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 08/3/2017 của Ban chấp hành Tỉnh ủy (CTHĐ số 29-CTr/TU) thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng “về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới”, Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm, liên quan đến hoạt động của Ban, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại CTHĐ số 29-CTr/TU.

Nội dung chủ yếu của Kế hoạch là đề ra những nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế; Đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực; Bảo vệ tài nguyên, môi trường, giữ gìn ninh trật tự và phát triển bền vững các KCN. Từ đó, chủ động, tích cực tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi, tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, môi trường đầu tư của tỉnh, tranh thủ thu hút các nguồn lực bên ngoài đầu tư vào các KCN, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh đáp ứng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

* Nội dung chi tiết Kế hoạch số 467/KH-BQLKCN theo file đính kèm.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: