Danh mục và nội dung TTHC được chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

06/07/2016

Thực hiện Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015,

Implementing the Law on Investment 2014, the Decree providing detailed provisions and guidelines for the implementation of a number of articles of the Law on Investment; and the Decision No.8/QD-TTg dated January 6th 2015 of the Prime Minister on issuing  a plan to simplify administrative procedures focused in 2015,

Ngày 30/11/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1811/QĐ-BKHĐT về việc công bố Danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  Trong đó, có Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các cơ quan có liên quan.

On November 30th 2015, Ministry of Planning and Investment issued the Decision No.1811/QD-BKHDT on announcing the list and content of administrative procedures standardized under the management function of Ministry of Planning and Investment, in which, there is the list of administrative procedures resolved by Industrial Zones Management Board and other relevant agencies.

Tổ chức, cá nhân có thể nghiên cứu, tham khảo Quyết định số 1811/ QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  trong quá trình thực hiện các TTHC tại cơ quan đăng ký đầu tư. (Đối với TTHC trong KCN: Nhà đầu tư nộp và nhận kết quả tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp; đối với TTHC ngoài KCN: Nhà đầu tư nộp và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư). (Các Phụ lục được đăng tải kèm theo đây).

Organizations and individuals can research and refer to the Decision No.1811/QD-BKHDT during the process of implementation of  administrative procedures at investment registration agencies (for administrative procedures in idustrial zones: Investors submit documents and receive results at Industrial Zones Management Board; for administrative procedures outside industrial zones: at Planning and Investment Department). (The Appendix is published herewith).

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: