Lãnh đạo Ban

07/12/2020

I. Trưởng Ban

Ông Nguyễn Xuân Phương

ĐTCQ: 02113.843.405.

Email: Phuongnx@vinhphuc.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Các Phó Trưởng Ban

1. Ông Nguyễn Thanh Chính - Phó Trưởng Ban 

ĐTCQ: 02113.843.858.

Email: Chinhnt@vinhphuc.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban

ĐTCQ: 02113.843401.

Email: tuannm@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vũ Kim Thành - Phó Trưởng Ban

ĐTCQ: 

Email: thanhvk@vinhphuc.gov.vn.

Các tin đã đưa ngày: