LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ HÌNH THÀNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC

28/02/2022

 

Trụ sở

Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên 

Điện thoại: 0211.3843403 - Fax: 0211.3843407- Email: banqlckcn@vinhphuc.gov.vn

 

CHỨC NĂNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC

Ban quản lý Khu công nghiệp Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Quyết định số 190/1998/QĐ-TTg, ngày 29/9/1998;

Ngày 20/01/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc, theo đó Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp của tỉnh.

Ban quản lý các Khu công nghiệp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan.

Gồm các Chức năng:

1. Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

2. Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý khu công nghiệp; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong công tác quản lý khu công nghiệp.

3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

Trụ sở của Ban Quản lý đặt tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: