Phòng Quản lý Đầu tư

24/04/2020

Điện thoại: 02113.843402

      

1. Các thành viên phòng Quản lý Đầu tư

1.1. Phan Thị Quý Hà - Trưởng phòng

Email: haptq@vinhphuc.gov.vn.

1.2. Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên

Email: maint2@vinhphuc.gov.vn.

1.4. Nguyễn Đức Thảo  -  Viên chức

Email: thaond@vinhphuc.gov.vn.

 2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy phép xây dựng đối với các dự án thứ cấp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng trình Lãnh đạo ban phê duyệt.

Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công Thương và ủy quyền của UBND tỉnh.

Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại KCN theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong KCN theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương.

 Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban chức năng thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất, nhập khẩu đối với các doanh nghiệp trong KCN theo phân cấp và uỷ quyền.

Tham mưu giúp Lãnh đạo ban giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư khi vào đầu tư và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư vào các KCN báo cáo lãnh đạo Ban trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện; chủ trì biên soạn tài liệu giới thiệu quảng bá về môi trường, chính sách đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào các KCN; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào KCN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và UBND tỉnh tổ chức; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh theo Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư.

 Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án trong KCN.

Hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN thực hiện chế độ báo cáo theo quy định phục vụ công tác quản lý Nhà nước; nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KCN; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đầu tư, xúc tiến đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN tới UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN thực hiện chế độ báo cáo theo quy định phục vụ công tác quản lý Nhà nước; nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KCN; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đầu tư, xúc tiến đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN tới UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Định kỳ hàng quý Phòng tổng hợp những vướng mắc khó khăn của các nhà đầu tư nước ngoài báo cáo Trưởng ban;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Các tin đã đưa ngày: