Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

10/02/2022

Điện thoại: 02113.862365

1. Các thành viên phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

1.1. Nguyễn Công Thắng - Trưởng phòng

Email: thangnc@vinhphuc.gov.vn.

1.2. Phạm Hoàng Sơn - Phó trưởng phòng

Email: sonph@vinhphuc.gov.vn.
1.3 Đào Xuân Hào - Phó Trưởng phòng
 
Email: haodx@vinhphuc.gov.vn.

1.4. Trần Ngọc Cảnh - Công chức

Email:canhtn@vinhphuc.gov.vn.

1.5. Đào Văn Cường - Công chức

Email:cuongdv2@vinhphuc.gov.vn.

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

1. Về đăng ký đầu tư: Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; lập đề xuất dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chưa có chủ đầu tư.

2. Về quản lý quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch theo quy định của pháp luật về xây dựng; Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; ý kiến về bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình trong khu công nghiệp khi chủ đầu tư có yêu cầu.

3. Về quản lý xây dựng: Thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp phải có Giấy phép xây dựng; Thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án trong khu công nghiệp.

4. Về quản lý đất đai: Thực hiện nhiệm vụ về tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao theo mục đích sử dụng và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác cụ thể như sau:

a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Tham gia, phối hợp trong công tác lập Đề án chuyển đổi, phát triển khu công nghiệp sinh thái và các mô hình khu công nghiệp mới để báo cáo, trình UBND tỉnh;

c) Cung cấp thông tin về quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp giá cho thuê đất và tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, định hướng và ngành, nghề thu hút đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư vào khu công nghiệp và các nội dung khác theo quy định của pháp luật cho các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào khu công nghiệp và các bên liên quan;

d) Tham mưu việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp trong trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp khi chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái;

đ) Phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển mô hình khu công nghiệp;

e) Phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

g) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

h) Phối hợp với các đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp.

6. Tổ chức và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban và các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng.

7. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

Các tin đã đưa ngày: