Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

28/01/2021

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường: 

1.1. Phan Gia Lượng - Phó Trưởng phòng Phụ trách

Email: luongpg@vinhphuc.gov.vn

1.2. Ông Nguyễn Văn Nứa - Chuyên viên

Email: nuanv@vinhphuc.gov.vn.

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị tham mưu, giúp lãnh đạo Ban xây dựng Dự thảo Đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các KCN; Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển KCN và vốn đầu tư xây dựng phát triển các KCN trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo ban cơ chế, chính sách về quản lý quy hoạch và xây dựng đối với KCN trình UBND cấp tỉnh xem xét ban hành; tham mưu ý kiến tham gia với Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý quy hoạch và xây dựng trong KCN.
Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo ban điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của KCN nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; tham mưu quản lý và thực hiện các quy hoạch trên.
Tham mưu cung cấp thông tin định hướng quy hoạch đối với các khu vực chưa có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết được phê duyệt; tham mưu phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tổng mặt bằng, phương án kiến trúc các công trình, dự án đầu tư trong KCN theo trình tự, thủ tục quy định.
Tham mưu việc xem xét, chấp thuận việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong KCN; tham mưu thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và chi phí đầu tư các công trình.
ham mưu cho Lãnh đạo ban giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án về xây dựng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại KCN và kiến nghị với cơ quan cấp trên giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.   
Xem xét thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong KCN.
Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN phải có Giấy phép xây dựng theo thẩm quyền.
Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư trình Lãnh đạo ban phê duyệt.
Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng KCN của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật; xác nhận bản vẽ trích đo, trích lục địa chính khu đất phù hợp với quy hoạch địa điểm và quy hoạch KCN được duyệt.
Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình đối với các dự án trong KCN và hướng dẫn các doanh nghiệp công tác lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong KCN.
Phối hợp với Thanh tra Ban và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc xử phạt vi phạm hành chính và việc thực hiện các quy định, kế hoạch có liên quan tới công tác quy hoạch, xây dựng KCN đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong KCN theo quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng thuộc thẩm quyền; đôn đốc, kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong KCN đảm bảo xây dựng và đưa vào hoạt động đồng bộ, đúng tiến độ.
Đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thành báo cáo, nhận báo cáo về tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN theo quy định hiện hành.
Thực hiện báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về KCN thuộc thẩm quyền quản lý; xây dựng báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển KCN trên địa bàn tỉnh; định kỳ sáu tháng, một năm hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh, sở Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng xây dựng và các sự cố công trình xảy ra trong KCN.
Định kỳ hàng quý Phòng tổng hợp những vướng mắc khó khăn của các nhà đầu tư báo cáo Trưởng ban; 
Theo dõi, phối hợp với các doanh nghiệp đảm bảo an toàn công tác phòng chống cháy nổ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.
 
Các tin đã đưa ngày: