Phòng Quản lý Lao động

21/02/2020

1. Các thành viên phòng Quản lý Lao động

1.1. Phùng Thị Như Quỳnh - Trưởng phòng

Email: quynhptn@vinhphuc.gov.vn.

Điện thoại: 02113.061975

1.2. Nguyễn Thị Kim Dinh - Phó Trưởng phòng

Email: dinhntk@vinhphuc.gov.vn.

1.3. Nguyễn Văn Bộ

Email: bonv4@vinhphuc.gov.vn.

 2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động theo ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành, thị, cụ thể như sau:
Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong KCN về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo sự ủy quyền của UBND tỉnh;
Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong KCN; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong KCN không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong các KCN, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày;
Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong KCN;
Nhận thông báo về việc cho thôi việc người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong các KCN;
Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong KCN;
Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong KCN;
Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong KCN, bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Phối hợp với Công đoàn các KCN, Trung tâm dịch vụ Hỗ trợ đầu tư trong việc: Nắm bắt nhu cầu và hỗ trợ công tác đào tạo, tuyển dụng lao động, giới thiệu việc làm cho người lao động làm việc tại các KCN; kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp KCN thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội và xử lý các vi phạm pháp luật lao động.
Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thống kê, thông tin về: người lao động, mức sống, thu nhập, nhà ở của người lao động trong KCN; kiểm tra việc sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp. 
Báo cáo định kỳ với Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, sở Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình thu hút, sử dụng lao động và thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và giải quyết tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp KCN.
Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực phục vụ các KCN, báo cáo UBND tỉnh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.
 
Các tin đã đưa ngày: