Phòng Quản lý Lao động

01/03/2022

1. Các thành viên phòng Quản lý Lao động

1.1. Phùng Thị Như Quỳnh - Trưởng phòng

Email: quynhptn@vinhphuc.gov.vn.

Điện thoại: 02113.061975

1.2. Nguyễn Thị Kim Dinh - Phó Trưởng phòng

Email: dinhntk@vinhphuc.gov.vn.

1.3. Nguyễn Kiên Quyết - Thanh tra viên

Email: quyetnk@vinhphuc.gov.vn.

1.4. Nguyễn Thị Thanh Xuân - Kế toán

Email: xuanntt@vinhphuc.gov.vn.

 2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

1. Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

2. Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được.

3. Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

4. Nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

5. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày.

6. Tiếp nhận báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

7. Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp.

8. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

9. Hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong khu công nghiệp, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

10. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động bao gồm: Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, xử lý vi phạm lao động, đình công theo quy dịnh của pháp luật hoặc hướng dãn của cơ quan có thẩm quyền.

11. Tổ chức và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban và các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng.

12. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

 

Các tin đã đưa ngày: