Thanh Tra Ban

04/07/2018

Điện thoại: 02113. 703843

1. Các thành viên phòng Thanh tra

  1.1. Nguyễn Tiến Hải - Chánh Thanh tra

  ĐTCQ:02113.703843

 Email: haint3@vinhphuc.gov.vn.

 1.2. Nguyễn Kiên Quyết - Thanh tra viên

Email: quyetnk@vinhphuc.gov.vn.

 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra phòng chống tham nhũng, trình Trưởng Ban phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh, kiểm tra thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức thuộc Ban Quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.

Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan thanh tra chuyên ngành để triển khai công tác thanh, kiểm tra trong KCN.

Chủ trì, phối hợp cùng các phòng chuyên môn thuộc Ban và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại và các hoạt động khác trong KCN theo quy định của pháp luật; đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ban đối với KCN.

Kiến nghị với Trưởng ban và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của nhà nước được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Tiếp nhận đơn thư và tham mưu cho lãnh đạo Ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của Ban;  Phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Ban với các cơ quan quản lý cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Các tin đã đưa ngày: