Phòng Quản lý môi trường và Hỗ trợ, giám sát hoạt động đầu tư

01/03/2022

1.1. Nguyễn Tiến Hải - Trưởng phòng

  ĐTCQ:02113.703843

 Email: haint3@vinhphuc.gov.vn.

1.2. Trần Gia Công - Phó Trưởng phòng

Email: congtg@vinhphuc. gov.vn.

1.3. Phan Gia Lượng - Phó Trưởng phòng Phụ trách

Email: luongpg@vinhphuc.gov.vn

1.4. Ông Nguyễn Văn Nứa - Chuyên viên

Email: nuanv@vinhphuc.gov.vn.

 2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

1. Phối hợp thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, chấp thuận về môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, lập báo cáo đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí theo quy định gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, cấp Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái.

3. Thực hiện thủ tục lấy ý kiến các cơ quan liên quan, xem xét, chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

4. Phối hợp với các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng.

5. Chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

6. Phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với khu công nghiệp.

7. Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, hình thành các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu, cụm liên kết ngành.

8. Tổ chức và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban và các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng.

9. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

Các tin đã đưa ngày: