Văn phòng Đại diện tại Khu công nghiệp

16/11/2020

ĐTCQ:02113.712935

1. Trần Gia Công - Phó Trưởng phòng

Email: congtg@vinhphuc.gov.vn.

 2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

Nắm bắt tình hình triển khai dự án, đầu tư xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN, đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai, xây dựng, hoạt động của các doanh nghiệp tại KCN.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng KCN, kiểm tra việc bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ đối với các doanh nghiệp trong KCN.

Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật; an ninh - trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ quyền lợi hợp pháp hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội của các doanh nghiệp trong KCN.

Phối hợp với phòng Quản lý Lao động trong việc giám sát việc người nước ngoài ở lại trong các KCN.

 Phối hợp với các ngành, địa phương nơi có KCN theo dõi, tham gia giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các KCN và những công việc phát sinh trong phạm vi quyền hạn cho phép, nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo kịp thời về lãnh đạo Ban Quản lý để xử lý.

Thiết lập hồ sơ ban đầu về các tranh chấp lao động, tranh chấp kinh tế và các vi phạm pháp luật trong KCN, đồng thời báo cáo Lãnh đạo Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

 Báo cáo định kỳ và đột xuất với Lãnh đạo Ban về việc giải quyết một số thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tại KCN, tình hình an ninh trật tự và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các KCN.

Theo dõi, phối hợp với các doanh nghiệp đảm bảo an toàn công tác phòng chống cháy nổ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao./.

Các tin đã đưa ngày: