Phòng Kế hoạch Tổng hợp

04/07/2018

1. Thành viên trong phòng Kế hoạch tổng hợp

1.1.Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng phòng

Email: lamnn@vinhphuc.gov.vn.

1.2. Nguyễn Thị Hoàng Lương - Phó Trưởng phòng

Email: luongnth2@vinhphuc.gov.vn.
 
1.3. Trương Thị Thùy Dương - Chuyên viên

Email: duongttt@vinhphuc.gov.vn.

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch và Tổng hợp

Chủ trì Dự thảo quyết định, văn bản, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực KCN thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định pháp luật.
Chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan.
Tham mưu giúp lãnh đạo về việc tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển KCN.  
Tham mưu, giúp lãnh đạo Ban Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực KCN.
Tham mưu, giúp lãnh đạo Ban quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển KCN; Quản lý, giám sát thực hiện các nguồn vốn có tính chất xây dựng cơ bản; 
Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển KCN theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong hoạt động của Ban; Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ;
Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về KCN sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về KCN của tỉnh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.
 
Các tin đã đưa ngày: