Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư

01/02/2022

1. Các thành viên Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư

1.1.Nguyễn Ngọc Lâm - Giám đốc

Email: lamnn@vinhphuc.gov.vn.

1.2. Nguyễn Đức Thảo  -  Viên chức

Email: thaond@vinhphuc.gov.vn.

1.3. Nguyễn Ngọc Linh - Viên chức

Email: linhnn@vinhphuc.gov.vn.

1.4. Nguyễn Văn Thực - Viên chức

Email: thucnv@vinhphuc.gov.vn.

1.5. Nguyễn Tiến Việt-  Viên chức

Email: Vietnt@vinhphuc.gov.vn

1.6. Nguyễn Thị Diệu -  Viên chức

Email: Dieunt@vinhphuc.gov.vn

1.7. Đỗ Thị Hường - Viên chức

Email: huongdt@vinhphuc.gov.vn

1.8. Nguyễn Thị Huyền Trang - Viên chức

Email: trangnth@vinhphuc.gov.vn

1.9. Lê Quang Thông - Cán bộ hợp đồng

Email: thonglq@vinhphuc.gov.vn

1.10. Nguyễn Thị Chung - Cán bộ hợp đồng

Email: chungnt6@vinhphuc.gov.vn.

1.11. Quảng Văn Nam - Cán bộ hợp đồng

Email: namqv@vinhphuc.gov.vn.

1.12. Đỗ Thành Tiến - Cán bộ hợp đồng

Email: tiendt@vinhphuc.gov.vn.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư

2.1. Chức năng

Cung cấp các dịch vụ về hạ tầng trong khu công nghiệp. Trực tiếp quản lý và vận hành khu công nghiệp Bá Thiện;

Hỗ trợ và tư vấn các dịch vụ tronh khu công nghiệp.

2.2. Nhiệm vụ

a.Tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đầu tư

- Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư: lập dự án đầu tư, khảo sát địa điểm, lập bản đồ, thiết kế xây dựng, tư vấn thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh công ty, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường... trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án.

- Hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến các thủ tục pháp lý, các quy định của pháp luật về thuế, xuất nhập khẩu, thương mại... trong quá trình hoạt động.

- Cung cấp các dịch vụ xây lắp, mặt bằng dự án, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật, vận hành hệ thống các công trình hạ tầng; cung cấp thiết bị vật tư và các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp.

b. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp và dịch vụ đào tạo nghề cho người lao động.

c. Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp theo quy định.

d. Quản lý và sử dụng kinh phí sử dụng hạ tầng, xử lý nước thải trong khu công nghiệp theo quy định.

đ. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình và kiểm định chất lượng công trình trong khu công nghiệp.

e. Hỗ trợ, cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, môi trường, lao động.

f. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp giao.

(Đính kèm Quyết định về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm ĐVHTT Vĩnh Phúc)

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: