Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Phúc

01/03/2022

1. Cơ cấu tổ chức Lãnh đạo Ban

Ban quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Phúc có 01 Trưởng Ban  và 02 Phó Trưởng Ban;

- Trưởng Ban  là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quản lý và điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp.

- Phó Trưởng Ban là người giúp Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng Ban vắng mặt, một Phó Trưởng Ban được Trưởng Ban uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Ban;

3. Các phòng và đơn vị trực thuộc

3.1. Văn phòng Ban.

- Văn phòng;

3.2. Các phòng chuyên môn gồm:

- Phòng Quản lý Đầu tư;

- Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng;

- Phòng Quản lý Lao động;

- Phòng Quản lý môi trường và Hỗ trợ, giám sát hoạt động đầu tư.

3.3.  Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

- Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư.

TN - Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: