Phòng Quản lý Doanh nghiệp

21/02/2020

Điện thoại: 02113.843406

1. Các thành viên Phòng Quản lý Doanh nghiệp

1.1. Lưu Xuân Huyên - Trưởng phòng

Email: huyenlx@vinhphuc.gov.vn.

1.2. Đào Xuân Hào - Phó Trưởng phòng
 
Email: haodx@vinhphuc.gov.vn.
 
1.3. Trần Thị Thu Nga - Chuyên viên
 
Email: ngattt@vinhphuc.gov.vn
 
2. Chức năng nhiệm vụ Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy phép xây dựng đối với các dự án thứ cấp có vốn đầu tư trực tiếp trong nước thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng trình Lãnh đạo ban phê duyệt.
Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tham mưu đề xuất các chế độ, chính sách khuyến khích sản xuất, kinh doanh, những biện pháp giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong KCN trong quá trình SXKD.
Phối hợp với các cơ quan chức năng, các phòng chuyên môn trong Ban trong việc kiểm tra các doanh nghiệp trong KCN thực hiện quản lý thương mại; thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá; nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết và đảm bảo cho doanh nghiệp trong KCN được hưởng ưu tiên, ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu theo qui định của pháp luật.
Định kỳ hàng quý Phòng tổng hợp những vướng mắc khó khăn của các nhà đầu tư trong nước báo cáo Trưởng ban; 
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.
 
Các tin đã đưa ngày: