Văn phòng Ban

03/12/2019

Điện thoại: 02113.843403; Fax: 02113.843407

1. Các thành viên Văn phòng Ban

1.1. Nguyễn Văn Vạn - Chánh Văn phòng

Email: vanv5@vinhphuc.gov.vn.

1.2.  Bùi Thị Thanh Huyền - Phó Chánh văn phòng

Email: huyenbtt@vinhphuc.gov.vn.

1.3. Nguyễn Thị Hồng Quyên - Kế toán

Email: Quyennth@vinhphuc.gov.vn.

1.4. Trần Thị Thuỷ  -  Công chức

Email: thuytt2@vinhphuc.gov.vn

1.5. Lăng Văn Tiến

Email: tienlv3@vinhphuc.gov.vn

1.6.  Nguyễn Thị Thu Yên -  Văn thư

Email: yenntt@vinhphuc.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Ban

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban trình lãnh đạo Ban phê duyệt. Theo dõi và đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động đã được thông qua;
Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trong Ban xây dựng Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Ban Quản lý theo quy định của pháp luật trình Chủ tịch UBND tỉnh;
Tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ; công tác luân chuyển, đánh giá cán bộ hàng năm, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý; Quản lý hồ sơ lý lịch công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Ban;
Tham mưu, giúp lãnh đạo ban xây dựng Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban; Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Quản lý; Dự thảo Đề án thành lập, tổ chức lại Ban Quản lý theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;
Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua khen thưởng của Ban và của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Công tác kỷ luật của cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Ban;
Tham mưu cho lãnh đạo Ban tổ chức triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động cơ quan; quản trị mạng Website của Ban.
Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm phục vụ chi tiêu hoạt động thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình mục tiêu, dự án, đề án của Ban; tham mưu cho Trưởng ban quản lý hoạt động chi tiêu, sử dụng ngân sách theo đúng chế độ chính sách, đảm bảo tiết kiệm và phục vụ cho hoạt động của Ban có hiệu quả, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên cơ quan; quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí;

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu theo các quy định của pháp luật;

Thực hiện các công việc hành chính, quản trị; quản lý, điều hành các phương tiện, vật tư phục vụ cho hoạt động của Ban và các phòng chuyên môn; chuẩn bị chỗ làm việc, hội họp, tiếp khách của Ban; Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các đơn vị, cơ quan hữu quan, các Ban quản lý các KCN trong cả nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của Ban.

Quản lý hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

 

Các tin đã đưa ngày: