Lãnh đạo Ban

10/01/2022

I. Trưởng Ban

Ông Nguyễn Xuân Phương

ĐTCQ: 02113.843.405.

Email: Phuongnx@vinhphuc.gov.vn 

1.1. Trưởng ban là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chung về công việc của Ban trước Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, là đầu mối điều hành công việc hàng ngày của Ban, trực tiếp xử lý các văn bản của đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi đến Ban.

1.2. Chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, môi trường và hỗ trợ giám sát hoạt động đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

1.3. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban và triển khai thực hiện kế hoạch đó theo hàng tháng, quý, năm của Ban. Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo chung định kỳ và đột xuất của Ban với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền khác.

1.4. Theo dõi phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn.

1.5. Quản lý chiến lược về quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển các KCN. Quản lý, điều hành công tác vận động, xúc tiến đầu tư, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoạt động liên quan đến đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

1.6. Chủ tài khoản nguồn kinh phí của Ban, Chỉ đạo, quản lý về kế hoạch thu, chi tài chính chung của Ban theo chế độ hiện hành của Nhà nước, chỉ đạo quản lý tổ chức, bộ máy, Chủ tịch hội đồng xét nâng lương đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng thuộc Ban, Công tác Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, Khối Thi đua kinh tế thuộc tỉnh, Khối thi đua doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và Khối thi đua BQL các KCN, KCX, KKT các tỉnh  đồng bằng Sông Hồng.

1.7. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt theo quy định. Phối hợp với Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra. Chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ.

1.8. Chỉ đạo xây dựng báo cáo chung định kỳ hoặc đột xuất thuộc trách nhiệm của Ban báo cáo các Bộ, ngành, UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan đối với công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, môi trường, hỗ trợ, giám sát hoạt động đầu tư trong các KCN theo nội dung ủy quyền, phân cấp và các quy định của pháp luật.

1.9. Giữ mối quan hệ công tác với: Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc SKCB tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh; các Sở, ban, ngành địa phương trong giải quyết công việc liên quan đến KCN bao gồm: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Nội Vụ (lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, nâng lương, thi đua, khen thưởng), Thanh tra tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội nữ Doanh nhân tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh, huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, huyện Vĩnh Tường; Ban QLCKCN: Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Ninh.

1.10. Chỉ đạo việc cấp mới, mở rộng, điều chỉnh, thu hồi Quy hoạch các KCN; Ký cấp mới, mở rộng, điều chỉnh, thu hồi các loại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp thứ cấp FDI, DDI trong các KCN.  Theo dõi chỉ đạo hoạt động KCN: Thăng Long Vĩnh Phúc, Tam Dương I - Khu vực 2, Tam Dương II - Khu A. Các khu công nghiệp thuộc huyện Tam Dương; KCN Đồng Sóc; KCN Chấn Hưng huyện Vĩnh Tường; KCN Thái Hoà - Liễn Sơn - Liên Hoà (Khu vực 2 - giai đoạn 1). 

Ký giấy phép xây dựng, giấy phép lao động đối với các KCN được giao theo dõi và chỉ đạo các nội dung liên quan khác trong các KCN được phân công phụ trách.

1.11. Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý đầu tư; Phòng Quản lý môi trường và Hỗ trợ, giám sát hoạt động đầu tư.

II. Các Phó Trưởng Ban

1. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban

ĐTCQ: 02113.843401.

Email: tuannm@vinhphuc.gov.vn

Giúp Trưởng ban thực hiện một số nhiệm vụ sau:

3.1. Chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghiệp vụ chuyên môn của Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc; Chỉ đạo công tác Đoàn thể của cơ quan.

3.2. Giữ mối quan hệ công tác với các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Mặt trận Tổ 

Quốc tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Giao thông, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Ngoại vụ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thuế, Cục Th

ống kê, Chi cục Hải quan, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Điện lực tỉnh, Các Ban Quản lý công trình tỉnh, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc; thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Sông Lô; Ban QLCKCN: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình. Theo dõi chỉ đạo công tác tiếp xúc, giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiệm vụ của Ban.

3.3. Theo dõi hoạt động KCN: Khai Quang, Sông Lô I, Sông Lô II, Phúc Yên, Bá Thiện - Phân khu I, 

Bá Thiện - Phân khu II (Khu 75 ha), Bá Thiện II. Các KCN thuộc huyện Sông Lô.

Ký giấy phép xây dựng, giấy phép lao động đối với các KCN được giao theo dõi và chỉ đạo các nội dung liên quan khác trong các KCN được phân công phụ trách.

3.4. Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng; Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc.

3.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

2. Vũ Kim Thành - Phó Trưởng Ban

ĐTCQ: 02113.843.404

Email: thanhvk@vinhphuc.gov.vn.
Giúp Trưởng ban thực hiện một số nhiệm vụ sau:

2.1. Chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ đạo công tác c

ải cách hành chính thuộc Ban, quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động trang thông tin điện tử, lĩnh vực Công nghệ thông tin, quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001-2015; công tác lưu trữ; bộ phận trực Trung tâm Hành chính công; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

2.2. Chủ tài khoản thứ 2 nguồn kinh phí của Ban (được chủ tài khoản uỷ quyền bằng quyết định).

2.3. Giữ mối quan hệ công tác với: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, UBKT Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công);  Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ (Lĩnh vực CCHC; Một cửa, Lưu trữ, Tôn giáo; hoạt động phi Chính phủ NGO), Sở LĐTB&XH, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên hiệp các hội KH&CN tỉnh, Bưu điện tỉnh, Viễn Thông tỉnh; các Hội các tổ chức đoàn thể gồm: Hội CCB tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các ngân hàng thương mại ở các huyện, thành phố; Ban QLCKCN: Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Hoà Bình.

2.4. Theo dõi chỉ đạo nghiệp vụ chung liên quan đến Ban đối với lĩnh vực Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Các Ngân hàng thương mại, Các Quỹ Tài chính, Kiểm toán, Tài sản công.

2.5. Theo dõi chỉ đạo hoạt động KCN: Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Nam Bình Xuyên, Sơn Lôi, Lập Thạch I, Lậ

p Thạch II. Các KCN thuộc huyện Yên Lạc.

Ký giấy phép xây dựng, giấy phép lao động đối với các KCN được giao theo dõi và chỉ đạo các nội dung liên quan khác trong các KCN được phân công phụ trách.

2.6. Trực tiếp phụ trách Văn phòng Ban; Phòng Quản lý lao động.

2.7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: