Sign In
Document

BAN QUẢN LÝ

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

dự kiến lịch công tác của Lãnh đạo

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên